Versie April 2023

Het onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties, overeenkomsten en de verwerkingen van persoonsgegevens door Computersupport Apeldoorn, gevestigd aan Asselsestraat 141 7311EK Apeldoorn.

Inhoudsopgave

Privacyverklaring. 1

Contactgegevens. 3

Persoonsgegevens die wij verwerken op de website. 4

Persoonsgegevens die wij verwerken in de winkel. 4

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. 4

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 5

Geautomatiseerde besluitvorming. 6

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. 6

Delen van persoonsgegevens met derden. 7

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 7

Links naar andere websites. 7

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 8

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 9

Contactgegevens

Website: https://computersupport-apeldoorn.nl/

Adres: Asselsestraat 141 7311EK Apeldoorn

Telefoonnummer: +31(0)558437413

J.A. de Ridder is de Functionaris Gegevensbescherming van Computersupport Apeldoorn Hij is te bereiken via: info@computersupport-apeldoorn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken op de website

Computersupport Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mail gegevens

– Domein Registratie

– Accountgegevens

– Betaalgegevens

– Internetbrowser en apparaat type

Persoonsgegevens die wij verwerken in de winkel

Computersupport Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mail gegevens

– Camerabeelden

– Accountgegevens

– Betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@computersupport-apeldoorn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Computersupport Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– De uitvoering van Overeenkomsten, Transacties en Diensten;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Om goederen en diensten bij u af te leveren;

– Relatiebeheer;

– Product- en dienstontwikkeling

– Het bepalen van strategie en beleid;

– Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Computersupport Apeldoorn, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Computersupport Apeldoorn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Computersupport Apeldoorn) tussen zit. Computersupport Apeldoorn gebruikt o.a. primair de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Geautomatiseerde facturatie en boekhoud  systeem.

– Router / hardware matige firewall.

– Email servers IMAP

– Windows 10 Home/Pro Computersystemen.

– ESET Multi-Device Security Anti-virus

– DVR Camerasysteem

Wij gebruiken de bovenstaande systemen en programma’s om ons werk goed te kunnen uitvoeren en overige procedures noodzakelijk zijn om de basisplichten en mogelijkheden t.b.v. de bedrijvigheid van Computersupport Apeldoorn in het algemeen te kunnen uitoefenen en/of te kunnen verwerken. Veiligheid te waarborgen voor allen personen en apparatuur welke inpandig zijn, alsmede voorraad, inventaris en (diefstal)beveiligen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Computersupport Apeldoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens – 7 jaar minimum

Backup van data – 7 werkdagen

Camerabeelden – 4 dagen

Datadragers welke achtergelaten zijn omdat deze bijvoorbeeld defect zijn, of onnodig zijn geraakt zullen preventief vernietigd en afgevoerd worden. Mits anders met klant besproken/beschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Computersupport Apeldoorn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Computersupport Apeldoorn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Computersupport Apeldoorn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Computersupport Apeldoorn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Computersupport Apeldoorn is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Computersupport Apeldoorn vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Computersupport Apeldoorn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@computersupport-apeldoorn.nl of contact op te nemen via het e-mailformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Computersupport Apeldoorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Computersupport Apeldoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@computersupport-apeldoorn.nl

Computersupport Apeldoorn heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en uw producten te beveiligen:

– Geautomatiseerde facturatie en boekhoud  systeem waar; contactgegevens, PC/laptop gegevens, accountgegevens en e-mailgegevens in worden bewaard, draait op onze computer en is beveiligd met een wachtwoord.

– Data waar een back-up van gemaakt wordt, komt te staan op een server die beveiligd is met een gebruikersnaam en wachtwoord.

– Camerabeelden worden opgeslagen op de DVR. De datadrager is beveiligd met een inlognaam en een wachtwoord.

– Betaalgegevens komen automatisch op de pin-bon te staan. Op alle pinbonnen staat een deel van het unieke herkenningsnummer van de pinpas. Om dat nummer geheim te houden voor onbevoegden, wordt slechts een klein deel van het hele nummer getoond, meestal vier cijfers.

– Het is ook mogelijk om bij Computersupport Apeldoorn een website op te laten zetten. Wij beheren dan de website maar de hosting word gedaan door TransIP. TransIP webhosting word beschermd met Linux-containers en een centrale firewall beveiligd elke website.